Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, 80-769 Gdańsk, ul. Łąkowa 37/38, sekretariat@gda.winb.gov.pl , godz. urzędowania : 7.45 – 15.45 od pon. do pt. tel. 0-58 ( prefix)- 305-19-71, 305-19-74, ogłasza przetarg nieograniczony na zakup dwóch samochodów osobowych dla potrzeb tut. Inspektoratu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie : http://bip.gda.winb.gov.pl w dziale ogłoszenia.

Przedmiotem zamówienia będzie zakup dwóch samochodów osobowych, tej samej marki, jeden klasy terenowej – z napędem na cztery koła, drugi klasy miejskiej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Termin wykonania zamówienia – do 6 grudnia 2006r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, oraz spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r, Nr 164, poz. 1163) i warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Kryteria oceny ofert : cena 100 %.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego : 80-769 Gdańsk, ul. Łąkowa 37/38, pok. 321 ( sekretariat) do dnia 31 października 2006r, do godz. 10-tej.

Otwarcie ofert nastąpi 31 października o godz. 10.15.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Załączone dokumenty:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Formularz ofertowy
Umowa
Wykaz osób upowżnionych do kontaktów z zamawiającym

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4510
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2006-10-23 10:23:13
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-10-23 10:22:48