Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
KOMUNIKAT NR 1/2008
POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
NADZORU BUDOWLANEGO


Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o ciążących na nich obowiązkach związanych z utrzymaniem tych obiektów, a wynikających z przepisów art. 61, 62 i 70 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r, nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Przede wszystkim, w związku z kolejnym sezonem grzewczym zwrócić należy uwagę na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych
( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń grzewczych ( w tym zwłaszcza gazowych), a także niezwłoczne zapewnienie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
Przypomnieć należy również, iż w/wym. kontrole mogą wykonywać tylko i wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe : w odniesieniu do przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zaś w odniesieniu do instalacji i urządzeń gazowych – osoby posiadające wymagane kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.