Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

? Ogłoszenie nr: 108023
? Data ukazania się ogłoszenia: 02 kwietnia 2009 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
? Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
? poszukuje kandydatów na stanowisko:
? inspektora lub starszego inspektora nadzoru budowlanego
? w Wydziale Orzeczniczo - Prawnym
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
? prowadzenie postępowań z zakresu kompetencji nadzoru budowlanego
? przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego
? roprezentowanie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
? wykształcenie: wyższe techniczne: budownictwo lub architektura
? pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa budowlanego
o znajomość przepisów Kodeksu postępowania administacyjnego
o umiejętność biegłej obsługi komputera
wymagania dodatkowe
? doświadczenie w pracy w administracji
? posiadanie uprawnień budowlanych
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
? życiorys i list motywacyjny
? oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
? oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
? oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
? kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
? kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
? kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe
? kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych
Termin składania dokumentów:
13-04-2009
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-679 Gdańsk


Inne informacje:
Oferty otrzymane po termnienie nie będa rozpatrywane ( o terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do Inspektoratu)
Oferty odrzucone będą komisyjne niszczone
Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji na zostaną o tym powiadomieni pisemnie ani telefonicznie

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4247
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2009-04-02 11:07:19
Treść wytworzył(a): Danuta Hirsz, 2009-04-02 00:00:00