Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Komunikat
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
z dnia 15.10.2009


W związku z występującymi w ostatnich kilku dniach ekstremalnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silne wiatry, intensywne opady deszczu i gradu) przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

W/w obowiązek wynika z przepisów art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Ponadto – zgodnie z unormowaniami art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy – każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 obiekty budowlane powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu.

Nieprzestrzeganie w/w obowiązków zagrożone jest sankcjami wymienionymi w przepisach art. 91a i art. 93 ustawy.


z up. Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

mgr.inż. Grzegorz Stosik
Zastępca Wojewódzkiego Insektora
Nadzoru Budowlnego
Gdańsk, 15 października 2009 r.