Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

* Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
* poszukuje kandydatów na stanowisko:
* starszy inspektor nadzoru budowlanego
*

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji
* rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
* prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie
* współuczestniczy w przeprowadzaniu kontroli organów I instancji oraz w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe budowlane
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w administracji architektoniczno-budowlanej lub w organach nadzoru budowlanego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
o uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie
o umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
o komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* angielski na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych

Termin składania dokumentów:

22-01-2010

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Inne informacje:

Ofert otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Kandydaci, którzy nie zakwalfikują się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4060
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2010-01-12 10:58:23
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00