Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie nr: 119998
Data ukazania się ogłoszenia: 05 lutego 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy inspektor nadzoru budowlanego

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji
rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji
przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie
współuczestniczy w przeprowadzaniu kontroli organów I instancji oraz w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji architektoniczno-budowlanej lub w organach nadzoru budowlanego
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie
umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
wymagania dodatkowe
angielski na poziomie komunikatywnym
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
Termin składania dokumentów:
19-02-2010
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4029
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2010-02-05 11:16:15
Treść wytworzył(a): Wioletta Tocha, 2010-02-04 00:00:00