Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
referent prawno-administracyjny

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć)
rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji-PINB (w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi)
przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie
współuczestniczy w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań skargowych w celu ustalenia stanu faktycznego w przedmiotowych postępowaniach
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość regulacji prawa budowlanego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz zasad postępowania przed sądami administracyjnymi.
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
wymagania dodatkowe
język angielski na poziomie komunikatywnym
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
Termin składania dokumentów:
12-03-2010
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk


Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu ofert do urzędu). Kandydaci, którzy nie zakwalifikują do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4426
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2010-02-24 10:33:11
Treść wytworzył(a): Wioletta Tocha, 1970-01-01 01:00:00