Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogloszenie nr: 123017
Data ukazania sie ogloszenia: 30 kwietnia 2010 r.


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko:
* ekspert w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, ul. Łąkowa 37/38, 80-769 Gdańsk

Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji
* rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
* prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie
* współuczestniczy w przeprowadzaniu kontroli organów I instancji oraz w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji

Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy
n i e z b e d n e

* wyksztalcenie: wyższe budowlane
* doswiadczenie: 3 lata doswiadczenia zawodowego w pracy w administracji architektoniczno-budowlanej lub w organach nadzoru budowlanego
* pozostale wymagania niezbedne:
o znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
o uprawnienia budowlane bez ograniczeń
o umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
o komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* angielski na poziomie komunikatywnym
* doświadczenie w kierowaniu zespołem

Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych

Termin skladania dokumentow:

13-05-2010

Miejsce skladania dokumentow:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk


Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4060
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2010-04-30 11:16:43
Treść wytworzył(a): Grzegorz Stosik, 2010-04-29 12:00:00