Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Ogłoszenie nr: 125837
Data ukazania się ogłoszenia: 28 lipca 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38 80-769 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzi rejestr i ewidencję pism wpływających i wychodzących z urzędu oraz rejestr upoważnień i pełnomocnictw w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie
przyjmuje i przedkłada korespondencję PWINB w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie
przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne prawcownikom urzędu w celu wsparcia bieżacej pracy PWINB
dokonuje archiwizacji akt wg poleceń przełożonego - prowadzenie archiwum zakładowego
pomoc przy obsłudze sekretariatu WINB
wykonywanie innych czynności zleconych przez PWINB
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
przeszkolenie w zakresie archiwizowania akt
znajomość pakietu MS Office, komunikacji internetowej
obsługa urządzeń biurowych
komunikatywność
wymagania dodatkowe
min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
język angielski na poziomie komunikatywnym
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
Termin składania dokumentów:
04-08-2010
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 GdańskInne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.