Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

UWAGA OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ANULOWANE

 

Ogłoszenie nr: 125834
Data ukazania się ogłoszenia: 28 lipca 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
referent prawno-administracyjny

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul.Łąkowa 37/38 80-769 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć)
rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB (w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi)
przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowanie projektu roztrzygnięcia w sprawie
współuczestniczy w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań skargowych w celu ustalenia stanu faktycznego w przedmiotowych postępowaniach
Współuczestniczy w przeprowadzaniu kontroli organów I instancji (kompleksowe, doraźne) w celu dokonania oceny w przedmiocie zgodności działania organów z obowiązującymi przepisami prawa
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość regulacji prawa budowlanego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz zasad postępowania przed sądami administracyjnymi
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
wymagania dodatkowe
język angielski na poziomie komunikatywnym
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
Termin składania dokumentów:
11-08-2010
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 GdańskInne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3550
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2010-07-30 11:22:46
Treść wytworzył(a): Wioleta Tocha, 2010-07-27 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-07-28 11:22:55