Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
naczelnik wydziału
w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk
Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:

Weryfikuje pod względem formalno-prawnym przedstawione przez podległych pracowników propozycje rozstrzygnieć administracyjnych w zakresie postępowań II instancji
Koordynuje rozpatrywanie oraz weryfikuje projekty odpowiedzi na skargi związane z realizacją zadań przez organy niższej instancji
Weryfikuje przedłożone projekty odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
Nadzoruje i koordynuje postępowania administracyjne prowadzone w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowania rozstrzygnięcia w sprawie
Współdziała w szkoleniu i instruktażu służb nadzoru budowlanego szczebla powiatowego celem umożliwienia pracownikom PINB pogłębienia posiadanej wiedzy
Analizuje otrzymaną korespondencję oraz dokonuje dekretacji na członków wydziału w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań zespołu
Dokonuje okresowej oceny podległych pracowników celem przedłożenia jej wyników PWINB
Koordynuje przygotowanie przez członków zespołu sprawozdań z jego działalności dla potrzeb sprawozdawczości wewnetrznej oraz zewnetrznej
Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e
wyksztalcenie: wyższe budowlane lub prawnicze
doswiadczenie: 2 lata doswiadczenia zawodowego w organach administracji publicznej architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego w zakresie orzecznictwa
pozostale wymagania niezbedne:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (przy wykształceniu wyższym innym niż prawnicze)
Znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
komunikatywność, umiejętność pracy w zepole, odporność na stres, umiejętności organizacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów
wymagania dodatkowe
języjk angielski na poziomie komunikatywnym
umiejętności wykładni przepisów prawa, umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
wiedza techniczna
Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
Kopia uprawnień budowlanych (przy wykształceniu wyższym innym niż prawnicze)
Termin skladania dokumentow:

27-11-2010
Miejsce skladania dokumentow:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4003
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2010-11-16 16:54:57
Treść wytworzył(a): Wioletta Plichta, 2010-11-16 00:00:00