Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
 • Ogłoszenie nr: 133246

 • Data ukazania się ogłoszenia: 01
  kwietnia
  2011 r.


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:


 • starszy inspektor nadzoru budowlanegoWymiar etatu: 1 • Liczba stanowisk pracy: 1


Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

  ul. Łąkowa 37/38

  Gdańsk 80-769


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego


 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB (Iinstancja) w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych


 • Przeprowadza kontrole w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego


 • Przeprowadza kontrole dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa


 • Prowadzi postępowania wyjaśniające przyczyny powstawania katastrof budowlanych


 • Uczestniczy w kontrolach kompleksowych, planowych oraz doraźnych organów I instancji


 • Prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami zespołu


 • Przeprowadza kontrole właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanegoWymagania związane ze stanowiskiem pracy


n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
  budowlane

 • doswiadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
  praca na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym

 • pozostałe wymagania niezbędne:  • Uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie


  • Znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego


  • prawo jazdy kat.B


  • umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych


  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,odporność na streswymagania dodatkowe


 • język angielski na poziomie komunikatywnym


 • przeszkolenie w stosowaniu metodyki kontroli i inspekcji
Wymagane dokumenty i oświadczenia: • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego


 • kopia uprawnień budowlanychTermin składania dokumentów: • 11-04-2011

Miejsce składania dokumentów:


 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

  Łąkowa 37/38

  80-769 Gdańsk


Inne informacje: • Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2100 zł. + wysługa lat.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy się nie zakwalifikują do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.