Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Ogloszenie nr: 136344
Data ukazania sie ogloszenia: 23 sierpnia 2011 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych


Wymiar etatu: 0.25

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:
-zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego
- zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne
- zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka, opracowanie instrukcji przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzezone"
- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w szczególności okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów
- opracowywanie i aktualizowanie wymagającego akceptacji kierownika jednostki - oraganizacyjnej planu ochrony informacji niejawnych w WINB w tym razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji
- prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, przekazywanie do ABW lub SKW danych osób uprawnionych do dostępu do inf. niejawnych, którym odmówiono wydania poświadczenia lub podjęto decyzje o cofnięciu poświadczenia
- prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających
- prowadzenie aktualanego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę WINB albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzje o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,

Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e
wyksztalcenie: wyższe
doswiadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony informacji niejawnych
pozostale wymagania niezbedne:
poświadczenie bezpieczeństwa upoważniajace do dostępu do informacji niejawnych międzyanrodowych NATO oraz UE oznaczonych klauzulą "CONFIDENTIAL"
zaświadczenie stwierdzajace odbycie przeszkolenia z zakresu ochrony inf. niejawnych międzuanrodowych
zaświadcznie stwierdzające odbycie specjalistycznego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego prowdzonego przez ABW
poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą TAJNE
zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW

Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin skladania dokumentow:

02-09-2011
Miejsce skladania dokumentow:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk


Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do organu). Kandydaci, którzy się nie zakwalifikują do procesu rekrutacji nie będą powiadomienie. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone