Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy inspektor nadzoru budowlanego
w Wydziale Wyrobów Budowlanych

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk
Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:

Współuczestniczy na zasadach członka zespołu kontrolnego w inspekcjach i kontrolach w celu weryfikacji zgodności wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanychz wymogami ustawy o wyrobach budowlanych
dokonuje analizy zgromadzonego w toku kontroli materiału dowodowego oraz sporządza protokoły kontroli w związku z prowadzonymi kontrolami w celu zapewnienia właściwego przebiegu kontroli wyrobów budowlanych oraz realizacji zadań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych
opracowuje pod względem formalno-prawnym propozycje roztrzygnięć administracyjnych raz pism wychodzących w celu weryfikacji przez naczelnika wydziału oraz zatwierdzenia przez PWINB
wykonuje zadania zlecone przez naczelnika wydziału oraz PWINB z zakresu sprawozdawczości i planowania w celu zapewnienia prawidłowego działania WINB
analizuje informacje medialne dotyczące potencjanych nieprawidłowości w przedmiocie obrotu wyrobami budowlanymi w celu umożliwienia podjęcia szybkiej i skutecznej reakcji w przedmiocie weryfikacji uzyskanych informacji
współpracuje z organami ściagnia w związku ze skierowanymi zawiadomieniami o popełnienia czynów karalnych o których mowa w ustawie o wyrobach budowlanych i osystemie oceny zgodności w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wymienionych ustaw przez uczestników obrotu wyrobami budowlanymi
udziela informacji w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących obrotu wyrobami budowlanymi w celu pogłębuenia świadomości prawnej uczestników obrotu wyrobami
wprowadza informacje o prowadzonych działaniach kontrolnych i postępowaniach administracyjnych z zakresu obrotu wyrobami budowlanymi w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji pomiędzy WINB a UOKiK oraz GUNB
Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e
wyksztalcenie: wyższe budowlane
doswiadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji architektoniczno-budowlanej lub w organach nadzoru budowlanego
pozostale wymagania niezbedne:
uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie
znajomość ustawy o wyrobach budowlanych, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
prawo jazdy kat. B
wymagania dodatkowe
język angielski na poziomie komunikatywnym
Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopia uprawnień budowlanych
Termin skladania dokumentow:

20-09-2011
Miejsce skladania dokumentow:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk


Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu) Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie będą informowani. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok 2200 zł brutto + dodatek stażowy

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3602
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2011-09-07 21:46:41
Treść wytworzył(a): Wioleta Plichta, 2011-09-07 15:14:00