Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy inspektor nadzoru budowlanego
w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
Gdańsk 80-769
Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:

Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego
Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB (Iinstancja) w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych
Przeprowadza kontrole w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego
Przeprowadza kontrole dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
Prowadzi postępowania wyjaśniające przyczyny powstawania katastrof budowlanych
Uczestniczy w kontrolach kompleksowych, planowych oraz doraźnych organów I instancji
Prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami zespołu
Przeprowadza kontrole właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego
Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e
wyksztalcenie: wyższe budowlane
doswiadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym
pozostale wymagania niezbedne:
Uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie
Znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
prawo jazdy kat.B
umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,odporność na stres
wymagania dodatkowe
język angielski na poziomie komunikatywnym
przeszkolenie w stosowaniu metodyki kontroli i inspekcji
Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopia uprawnień budowlanych
Termin skladania dokumentow:

26-11-2011
Miejsce skladania dokumentow:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk


Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2400 zł. + wysługa lat.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy się nie zakwalifikują do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3458
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2011-11-23 15:21:58
Treść wytworzył(a): Wioleta Plichta, 2011-11-22 13:50:00