Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogloszenie nr: 140045
Data ukazania sie ogloszenia: 14 stycznia 2012 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w GdańskuPomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:


referent prawno-administracyjnyW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć)
- ropatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
- prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowywanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie
- współuczestniczy w przeprowadzaniu kontroli organów I instancji (kompleksowe, doraźne)
- współuczestniczy w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań skargowych

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- Praca biurowa, sporadycznie w terenie w celu współuczestniczenia w wizjach lokalnych, kontrolach

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- Stres związany z obsługą klientów z zewnątrz

Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy


n i e z b e d n e


- wyksztalcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
- doswiadczenie zawodowe/staz pracy: 6 miesięcy doswiadczenia zawodowego w administracji publicznej

pozostale wymagania niezbedne:


- znajomość regulacji prawa budowlanego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz zasad postępowania przed sądami administracyjnymi
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe


- język angielski na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oswiadczenia:


- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczeniaKopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin skladania dokumentow: 31-01-2012Miejsce skladania dokumentow:


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Inne informacje:Proponowane wynagrodzenie brutto 2200 zł. +wysługa lat Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3663
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2012-01-13 13:30:54
Treść wytworzył(a): Wioleta Plichta, 2012-01-13 12:40:00