Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Ogloszenie nr: 140045
Data ukazania sie ogloszenia: 14 stycznia 2012 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w GdańskuPomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:


referent prawno-administracyjnyW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć)
- ropatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
- prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowywanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie
- współuczestniczy w przeprowadzaniu kontroli organów I instancji (kompleksowe, doraźne)
- współuczestniczy w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań skargowych

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- Praca biurowa, sporadycznie w terenie w celu współuczestniczenia w wizjach lokalnych, kontrolach

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- Stres związany z obsługą klientów z zewnątrz

Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy


n i e z b e d n e


- wyksztalcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
- doswiadczenie zawodowe/staz pracy: 6 miesięcy doswiadczenia zawodowego w administracji publicznej

pozostale wymagania niezbedne:


- znajomość regulacji prawa budowlanego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz zasad postępowania przed sądami administracyjnymi
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe


- język angielski na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oswiadczenia:


- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczeniaKopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin skladania dokumentow: 31-01-2012Miejsce skladania dokumentow:


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Inne informacje:Proponowane wynagrodzenie brutto 2200 zł. +wysługa lat Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.