Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w GdańskuPomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko:


naczelnik wydziału w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:


Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:


Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:


 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym przedstawione przez podległych pracowników propozycje rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie postępowań drugiej instancji w celu opracowania i przedłożenia ostatecznej propozycji PWINB

 • Koordynuje rozpatrywanie oraz weryfikuje projekty odpowiedzi na skargi związane z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB

 • Weryfikuje przedłożone projekty odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB

 • Nadzoruje i koordynuje postępowania administracyjne prowadzone w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowania projektu rozstrzygnięcia w sprawie

 • Współdziała w szkoleniu i instruktażu służb nadzoru budowlanego szczebla powiatowego celem umożliwienia pracownikom PINB pogłębienia posiadanej wiedzy

 • Analizuje otrzymaną korespondencję oraz dokonuje dekretacji na członków wydziału w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań zespołu

 • Dokonuje okresowej oceny podległych pracowników celem przedłożęnia jej wyników PWINB

 • Koordynuje przygotowanie przez członków zespołu sprawozdań z jego działalności dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej oraz zewnętrznej


Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w siedzibie urzędu. W niektórych przypadkach praca poza siedzibą urzędu (kontrole). Możliwe wyjazdy służbowe na terenie Polski.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, drukarka, fax.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Toalety nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak wind. Praca na 3 pietrze w budynku.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe budowlane lub wyższe prawnicze

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w organie administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego w zakresie orzecznictwa

 • pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń (przy wykształceniu wyższym innym niż prawnicze)

 • znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, ustaw okolicznych i procedur obowiązujących

 • Komunikatywność, umiejętnosć pracy w zespole, odporność na stres, umiejętności organizacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym


wymagania dodatkowe
 • Znajomść języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

 • Umiejętnosć wykładni przepisów prawa,

 • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych

 • Wiedza techniczna


Wymagane dokumenty i oświadczenia: • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • kopia uprawnień budowlanych

 • Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatówTermin składania dokumentów:


23-09-2012

Miejsce składania dokumentów:


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 GdańskInne informacje:


Oferty niespełniajace wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci nie zakwalifikowani nie są powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. Oświadczenia musza posiadać date i własnoręczny podpis. Oferty odrzucone są komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3696
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2012-09-20 09:04:02
Treść wytworzył(a): Wioleta Tocha, 2012-09-20 08:20:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-09-20 09:02:43