Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie nr: 147729
Data ukazania się ogłoszenia: 27 listopada 2012 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
referent prawno-administracyjny
w Wydziale Orzeczniczo-prawnym


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk
Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć)
ropatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB
przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowywanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie
współuczestniczy w przeprowadzaniu kontroli organów I instancji (kompleksowe, doraźne)
współuczestniczy w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań skargowych
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa, sporadycznie w terenie w celu współuczestniczenia w wizjach lokalnych, kontrolach
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stres związany z obsługą klientów z zewnątrz
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość regulacji prawa budowlanego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz zasad postępowania przed sądami administracyjnymi
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
wymagania dodatkowe
język angielski na poziomie komunikatywnym
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Kopie innych dokumentów i oświadczenia

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Termin składania dokumentów:

07-12-2012
Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk
Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto 2200 zł. +wysługa lat Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4162
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2012-11-26 10:49:38
Treść wytworzył(a): Wioleta Tocha, 2012-11-26 09:50:00