Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Ogłoszenie nr: 147730
Data ukazania się ogłoszenia: 27 listopada 2012 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy inspektor nadzoru budowlanego
w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu

Wojewózki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk
Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości oragnu II instancji ( w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć)
rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB (w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi)
przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
prowzdzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie
współuczestniczy w przeprowadzaniu kontroli organów I instancji oraz wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań skargowych
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa, sporadycznie w terenie w celu współuczestniczenia w wizjach lokalnych, kontrolach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stres związany z obsługą klientów z zewnatrz

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji architektoniczno-budowlanej lub w organach nadzoru budowlanego
pozostałe wymagania niezbędne:
uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie
znajomość ustawy o wyrobach budowlanych, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
prawo jazdy kat. B
wymagania dodatkowe
język angielski na poziomie komunikatywnym
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Kopie innych dokumentów i oświadczenia

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
kopia uprawnień budowlanych
Termin składania dokumentów:

07-12-2012
Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 GdańskInne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Kandydaci nie zakwalifikowani do procesu rekrutacji nie będą informowani. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok 2400 zł brutto + dodatek stażowy