Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie nr: 147732
Data ukazania się ogłoszenia: 27 listopada 2012 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektorW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk
Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Wysyłanie korespondencji w WINB oraz prowadzenie rejestru pism wpływających i wychodzących z urzędu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie
przyjmuje i przedkłada korespondencję Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie
prowadzi terminarz spotkań, narad przygotowuje spotkania z interesantami w celu wsparcia bieżącej pracy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Dokonuje archiwizacji akt wg poleceń przełożonego oraz pomaga w prowadzeniu zakładowego archiwum w celu zapewnienia zgodnego z wymogami prawnymi przechowywania akt
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Stres związany z obsługą klientów z zewnatrz, wysiłek fizyczny


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze pow.4H oraz w archiwum

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
pozostałe wymagania niezbędne:
przeszkolenie w zakresie archiwizowania akt, prowadzenia archiwum
Bardzo dobra umiejętność obsługi systemu zarządzania obiegiem informacji i dokumentacji El-dok system
znajomość pakietu MS OFfice, komunikacji internetowej
obsługa urządzeń biurowych
komunikatywność
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Kopie innych dokumentów i oświadczenia

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Termin składania dokumentów:

07-12-2012
Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto ok 2000 zł +wysługa lat. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3654
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2012-11-26 10:51:48
Treść wytworzył(a): Wioleta Tocha, 2012-11-26 09:50:00