Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Ogłoszenie nr: 148371
 • Data ukazania się ogłoszenia: 28 grudnia 2012 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Orzeczniczo-prawnym

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnieć) w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru instancyjnego nad rozstrzygnięciami organów I instancji
 • Rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB (w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi) w celu zapewnienia ochrony praworządności oraz interesu skarżących
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
 • Współuczestnictwo w kontrolach budów i obiektów w utrzymaniu (sporządzanie protokołów) w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań skargowych
 • Archiwizuje dokumentację związaną z przeprowadzanymi postępowaniami administracyjnymi i skargowymi w wydziale

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca na terenie urzęduMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze, brak wind, brak odpwiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, stres związany z kontaktami z interesantami


Inne
Praca na danym stanowisku wymaga od pracownika dobrej znajomości przepisów prawnych zarówno prawa budowlanego jak również administracyjnego. Praca wymaga od pracownika samodzielności i inicjatywy w zakresie ustalania priorytetów realizacji konkretnych zadań. Konieczność ciagłej aktualizacji znajomości prawa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne w kierunku budowlanym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego egzekucyjnego
  • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
  • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, internetu

wymagania dodatkowe

 • język angielski na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

11-01-2013

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto ok 2000 zł +ewentualna wysługa lat. Oferty otrzymane po terminie, nie kompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy się nie zakwalifikują do procesu rekrutacji nie będą poinformowani. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3645
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2012-12-27 15:20:14
Treść wytworzył(a): Wioleta Tocha, 2012-12-27 13:45:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-12-27 15:15:35