Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
K o m u n i k a t

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Gdańsku do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniu natury.

Przypominam, że właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych powinni poddać użytkowane obiekty kontroli bezpiecznego użytkowania każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane). Do czynników zewnętrznych należą m.in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.
Kontrole wyszczególnione w ust. 1 art. 62 mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast w art. 62 ust. 4, 5 i 6a ustawy – Prawo budowlane zostały wskazane przypadki kontroli instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, urządzeń chłodniczych oraz przewodów kominowych a także kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących – które mogą wykonywać osoby spełniające wymogi zawarte w tymże art. ustawy.
Osoba dokonująca kontroli sporządza z niej protokół. Jeśli podczas kontroli zostaną stwierdzone uszkodzenia lub istnieje konieczność uzupełnienia braków, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, protokół powinien zawierać informację, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu (na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach) są obowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia lub uzupełnić braki. Kopię protokołu osoba dokonująca kontroli ma obowiązek niezwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego (art. 70 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane).
Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 2 ustawy). Natomiast właściwy organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu kopii protokołu, niezwłocznie przeprowadza kontrolę obiektu budowlanego w celu sprawdzenia, czy wskazane w protokole uszkodzenia lub braki zostały usunięte.
Przypominam także, ze niezastosowanie się do obowiązków wynikających z przepisów art. 70 ust. 1 i 2 obłożone jest sankcją karną.

Pomorski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego
(-)
Grzegorz Stosik

Gdańsk 24.09.2012 r.