Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

UWAGA - ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I SIWZAktualna treść OGŁOSZENIA I SIWZZAŁĄCZNIKI:
1. WOA.771.2.4.2013.WT - Zmiana Ogłoszenia
2. WOA.771.2.4.2013.WT - Zmiana SIWZ

PIERWOTNA I NIE AKTUALNA TRESĆ OGŁOSZENIA I SIWZ:

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gda.winb.gov.pl

 

Gdańsk: Postępowanie o zamówienie publiczne na świadczenie usług w standardzie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w rozumieniu art. 3 ust. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 - z późn. zmianami).
Numer ogłoszenia: 42178 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego , ul. Łąkowa 37/38, 80-769 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 305 19 74, faks 58 305 19 74 wew.35.

 • ? Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gda.winb.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o zamówienie publiczne na świadczenie usług w standardzie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w rozumieniu art. 3 ust. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 - z późn. zmianami)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r. usług w standardzie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w rozumieniu art. 3 ust. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 - z późn. zmianami) w zakresie: 1)przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych rejestrowanych i nierejestrowanych ekonomicznych, w tym poleconych, 2)przyjmowania, przemieszczania i doręczania paczek pocztowych, 3)doręczana zwrotów przesyłek listowych rejestrowanych nie doręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia adresatom. 2.Przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 12 czerwca 2012 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 - z późn. zmianami). 3.Wykazane w Formularzu ofertowym ilości przesyłek każdego rodzaju zostały określone szacunkowo na podstawie danych z 24 miesięcy (tj. od stycznia 2010 r. do grudnia 2012r.) w celu obliczenia wartości oferty i porównaniu ofert i nie są ilościami zobowiązującymi Zamawiającego. 4.Dane dotyczące płatności: 4.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania równocześnie z dwóch form płatności za usługi pocztowe dotyczące listów: a) w przypadku zastosowania urządzenia stemplującego (frankownicy), rozliczenie usług pocztowych odbywać się będzie w formie zaliczki na poczet opłat za usługi pocztowe (z góry) przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. Wysokość zaliczki ustala Zamawiający, w zależności od posiadanych środków finansowych. Ustawienie licznika urządzenia frankującego przez Wykonawcę, odpowiednio do wysokości wpłaty następować będzie po wpływie środków pieniężnych na konto Wykonawcy. W przypadku przesyłek opłacanych przy użyciu maszyny do frankowania, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca Wykonawca sporządzi zestawienie, określające ilość faktycznie nadanych przesyłek oraz sumę należnych opłat pocztowych, b) w przypadku awarii maszyny frankującej- opłata odbywać się będzie w formie gotówkowej, na podstawie wystawienia faktury VAT. 4.2 W przypadku opłat za usługi pocztowe dotyczące paczek - rozliczenie odbywać się będzie w formie gotówkowej w dniu nadania. 4.3 Wartość należności za zwroty przesyłek i paczek obliczana będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej za dany rodzaj przesyłki oraz rzeczywistej ilości zwrotów danego rodzaju. Uiszczanie opłat będzie następowało z dołu w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT. 4.4 W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z załączonych do oferty cenników usług pocztowych Wykonawcy. 5.Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem: 1)ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), 2)zmiany cennika powszechnych usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy Prawa pocztowego. 6.Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich przyjęcia przez Wykonawcę od Zamawiającego. 7.Terminy doręczania przesyłek pocztowych: zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 - z późn. zmianami): a) nie później niż w 4 dniu po dniu nadania - w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii, b) nie później niż w 6 dniu po dniu nadania - w przypadku przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii. 8.Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, ul. Łąkowa 37/38, 80 - 769 Gdańsk, pok.321, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. Wykonawca zadba o prawidłowe wypełnienie zwrotnego potwierdzenia odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z własnego druku zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO). 9. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy postępować będzie zgodnie z art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami). Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest niezwłocznie Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez adresata. W przypadku zwrotu przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - wykonawca wypełni prawidłowo druk ZPO..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • ? Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • ? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • o Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 - z późn. zmianami). w zakresie powszechnych usług pocztowych objętych przedmiotem zamówienia albo korzysta z ustawowego zwolnienia z obowiązku posiadania takiego zaświadczenia.
  • ? III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • o Zamawiający nie stawia w tym zakresie dodatkowych wymagań i uzna warunek za spełniony poprzez oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
  • ? III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • o Wykonawca musi posiadać co najmniej jeden punkt odbioru awizowanych nieodebranych przesyłek w każdej miejscowości będącej siedzibą gminy na terenie Polski. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
  • ? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • o Zamawiający nie stawia w tym zakresie dodatkowych wymagań i uzna warunek za spełniony poprzez oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
  • ? III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • o Zamawiający nie stawia w tym zakresie dodatkowych wymagań i uzna warunek za spełniony poprzez oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 •  
  • ? III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • ? koncesję, zezwolenie lub licencję 
  • ? III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • ? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
  • ? aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
  • ? III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • ? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje przesyłek w okresie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie w przypadku: 1)ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), 2)zmiany cennika powszechnych usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy Prawa pocztowego. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa wyżej Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiana cen, o której mowa wyżej wymaga podpisania przez obie strony aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gda.winb.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.gda.winb.gov.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, ul. Łąkowa 37/38, 80 - 769 Gdańsk, pok.321.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:1. WOA.771.2.4.2013.WT - Ogłoszenie
2. WOA.771.2.4.2013.WT - SIWZ

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3704
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-02-05 16:48:17
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2013-01-31 09:30:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-02-05 16:45:07