Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.1.2013.WT

 

Ogłoszenie nr: 149311

 • Data ukazania się ogłoszenia: 05 lutego 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik wydziału
 • w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk


Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym przedstawione przez podległych pracowników propozycje rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie postępowań drugiej instancji w celu opracowania i przedłożenia ostatecznej propozycji PWINB
 • Koordynuje rozpatrywanie oraz weryfikuje projekty odpowiedzi na skargi związane z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB
 • Weryfikuje przedłożone projekty odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
 • Nadzoruje i koordynuje postępowania administracyjne prowadzone w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowania projektu rozstrzygnięcia w sprawie
 • Współdziała w szkoleniu i instruktażu służb nadzoru budowlanego szczebla powiatowego celem umożliwienia pracownikom PINB pogłębienia posiadanej wiedzy
 • Analizuje otrzymaną korespondencję oraz dokonuje dekretacji na członków wydziału w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań zespołu
 • Dokonuje okresowej oceny podległych pracowników celem przedłożęnia jej wyników PWINB
 • Koordynuje bieżącą pracę pracowników wydziału oraz przygotowanie przez członków zespołu sprawozdań z jego działalności dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej oraz zewnętrznej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w siedzibie urzędu. W niektórych przypadkach praca poza siedzibą urzędu (kontrole). Możliwe wyjazdy służbowe na terenie Polski. 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, drukarka, fax. 
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Toalety nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak wind. Praca na 3 pietrze w budynku. 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane lub wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w organie administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego w zakresie orzecznictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń (przy wykształceniu wyższym innym niż prawnicze)
  • znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, ustaw okolicznych i procedur obowiązujących
  • Komunikatywność, umiejętnosć pracy w zespole, odporność na stres, umiejętności organizacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów
  • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym

wymagania dodatkowe

 • Znajomść języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętnosć wykładni przepisów prawa,
 • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
 • Wiedza techniczna

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

19-02-2013

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk
Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto ok 4000 zł Oferty niespełniajace wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci nie zakwalifikowani nie są powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. Oświadczenia musza posiadać date i własnoręczny podpis. Oferty odrzucone są komisyjnie zniszczone.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3771
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-02-04 14:22:08
Treść wytworzył(a): Wioleta Tocha, 2013-02-04 14:15:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-02-04 14:21:37