Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 42178-2013 z dnia 2013-01-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r. usług w standardzie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w...
Termin składania ofert: 2013-02-08


Numer ogłoszenia: 49230 - 2013; data zamieszczenia: 05.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 42178 - 2013 data 31.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Łąkowa 37/38, 80-769 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 305 19 74, fax. 58 305 19 74 wew.35.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
  • W ogłoszeniu jest: Postępowanie o zamówienie publiczne na świadczenie usług w standardzie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w rozumieniu art. 3 ust. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 - z późn. zmianami)...
  • W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie o zamówienie publiczne na świadczenie usług w standardzie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z dnia 29.12.2012 r. poz. 1529)..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.13).
  • W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r. usług w standardzie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w rozumieniu art. 3 ust. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 - z późn. zmianami) w zakresie: 1)przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych rejestrowanych i nierejestrowanych ekonomicznych, w tym poleconych, 2)przyjmowania, przemieszczania i doręczania paczek pocztowych, 3)doręczana zwrotów przesyłek listowych rejestrowanych nie doręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia adresatom. 2.Przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 12 czerwca 2012 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 - z późn. zmianami). 3.Wykazane w Formularzu ofertowym ilości przesyłek każdego rodzaju zostały określone szacunkowo na podstawie danych z 24 miesięcy (tj. od stycznia 2010 r. do grudnia 2012r.) w celu obliczenia wartości oferty i porównaniu ofert i nie są ilościami zobowiązującymi Zamawiającego. 4.Dane dotyczące płatności: 4.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania równocześnie z dwóch form płatności za usługi pocztowe dotyczące listów: a) w przypadku zastosowania urządzenia stemplującego (frankownicy), rozliczenie usług pocztowych odbywać się będzie w formie zaliczki na poczet opłat za usługi pocztowe (z góry) przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. Wysokość zaliczki ustala Zamawiający, w zależności od posiadanych środków finansowych. Ustawienie licznika urządzenia frankującego przez Wykonawcę, odpowiednio do wysokości wpłaty następować będzie po wpływie środków pieniężnych na konto Wykonawcy. W przypadku przesyłek opłacanych przy użyciu maszyny do frankowania, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca Wykonawca sporządzi zestawienie, określające ilość faktycznie nadanych przesyłek oraz sumę należnych opłat pocztowych, b) w przypadku awarii maszyny frankującej- opłata odbywać się będzie w formie gotówkowej, na podstawie wystawienia faktury VAT. 4.2 W przypadku opłat za usługi pocztowe dotyczące paczek - rozliczenie odbywać się będzie w formie gotówkowej w dniu nadania. 4.3 Wartość należności za zwroty przesyłek i paczek obliczana będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej za dany rodzaj przesyłki oraz rzeczywistej ilości zwrotów danego rodzaju. Uiszczanie opłat będzie następowało z dołu w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT. 4.4 W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z załączonych do oferty cenników usług pocztowych Wykonawcy. 5.Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem: 1)ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), 2)zmiany cennika powszechnych usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy Prawa pocztowego. 6.Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich przyjęcia przez Wykonawcę od Zamawiającego. 7.Terminy doręczania przesyłek pocztowych: zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 - z późn. zmianami): a) nie później niż w 4 dniu po dniu nadania - w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii, b) nie później niż w 6 dniu po dniu nadania - w przypadku przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii. 8.Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, ul. Łąkowa 37/38, 80 - 769 Gdańsk, pok.321, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. Wykonawca zadba o prawidłowe wypełnienie zwrotnego potwierdzenia odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z własnego druku zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO). 9. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy postępować będzie zgodnie z art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami). Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest niezwłocznie Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez adresata. W przypadku zwrotu przesyłek za zwrotnym.
  • W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r. usług w standardzie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z dnia 29.12.2012 r. poz. 1529) w zakresie: 1)przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych rejestrowanych i nierejestrowanych ekonomicznych, w tym poleconych, 2)przyjmowania, przemieszczania i doręczania paczek pocztowych, 3)doręczana zwrotów przesyłek listowych rejestrowanych nie doręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia adresatom. 2.Przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z dnia 29.12.2012 r. poz. 1529) 3.Wykazane w Formularzu ofertowym ilości przesyłek każdego rodzaju zostały określone szacunkowo na podstawie danych z 24 miesięcy (tj. od stycznia 2010 r. do grudnia 2012r.) w celu obliczenia wartości oferty i porównaniu ofert i nie są ilościami zobowiązującymi Zamawiającego. 4.Dane dotyczące płatności: 4.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania równocześnie z dwóch form płatności za usługi pocztowe dotyczące listów: a) w przypadku zastosowania urządzenia stemplującego (frankownicy), rozliczenie usług pocztowych odbywać się będzie w formie zaliczki na poczet opłat za usługi pocztowe (z góry) przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. Wysokość zaliczki ustala Zamawiający, w zależności od posiadanych środków finansowych. Ustawienie licznika urządzenia frankującego przez Wykonawcę, odpowiednio do wysokości wpłaty następować będzie po wpływie środków pieniężnych na konto Wykonawcy. W przypadku przesyłek opłacanych przy użyciu maszyny do frankowania, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca Wykonawca sporządzi zestawienie, określające ilość faktycznie nadanych przesyłek oraz sumę należnych opłat pocztowych, b) w przypadku awarii maszyny frankującej- opłata odbywać się będzie w formie gotówkowej, na podstawie wystawienia faktury VAT albo bezgotówkowo w formie opłaty z dołu.4.2 W przypadku opłat za usługi pocztowe dotyczące paczek- rozliczenie odbywać się będzie w formie gotówkowej w dniu nadania albo bezgotówkowo w formie opłaty z dołu .4.3 Wartość należności za zwroty przesyłek i paczek obliczana będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej za dany rodzaj przesyłki oraz rzeczywistej ilości zwrotów danego rodzaju. Uiszczanie opłat będzie następowało z dołu w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT. 4.4 W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z załączonych do oferty cenników usług pocztowych Wykonawcy. 5.Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem: 1)ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), 2)zmiany cennika powszechnych usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy Prawa pocztowego. 6.Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich przyjęcia przez Wykonawcę od Zamawiającego. 7.Terminy doręczania przesyłek pocztowych: a) nie później niż w 4 dniu po dniu nadania - w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii, b) nie później niż w 6 dniu po dniu nadania - w przypadku przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii. 8.Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, ul. Łąkowa 37/38, 80 - 769 Gdańsk, pok.321, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. Wykonawca zadba o prawidłowe wypełnienie zwrotnego potwierdzenia odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z własnego druku zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO). 9. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy postępować będzie zgodnie z art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami). Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest niezwłocznie Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez adresata. W przypadku zwrotu przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - wykonawca wypełni prawidłowo druk ZPO...
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
  • W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 - z późn. zmianami). w zakresie powszechnych usług pocztowych objętych przedmiotem zamówienia albo korzysta z ustawowego zwolnienia z obowiązku posiadania takiego zaświadczenia..
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie stawia w tym zakresie dodatkowych wymagań i uzna warunek za spełniony poprzez oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3883
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-02-05 16:23:50
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2013-02-05 15:30:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-02-05 16:07:35