Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

WOA.771.2.4.2013.WT                                                 Gdańsk dnia 08.02.2013 r.

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

na świadczenie usług w standardzie powszechnych

usług pocztowych w obrocie

 krajowym i zagranicznym dla

 Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

(Dz. U. z dnia 29.12.2012 r. poz. 1529)

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 100% uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę: POCZTA POLSKA SA, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

  1. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
  2. Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  3. 3.    Uzasadnienie wyboru: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym               w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru - cenę.
  4. Informacja nt. złożonej oferty:

 

 

Lp

 

Nazwa Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

 

Liczba punktów w kryterium – cena  100% przy zastosowaniu wzoru zgodnie z pkt XV SIWZ (Cn/Cbx100x100%= ilość punktów)

1

POCZTA POLSKA SA, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

60810,50

100%

 

 

 ZAŁĄCZNIKI:1. WOA.771.2.4.2013.WT - Rozstrzygnięcie

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3312
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-02-08 12:50:19
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2013-02-08 12:15:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-02-08 12:49:44