Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.gda.winb.gov.pl


Gdańsk: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W GDAŃSKU
Numer ogłoszenia: 48839 - 2013; data zamieszczenia: 02.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego , ul. Łąkowa 37/38, 80-769 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 305 19 74, faks 58 305 19 74 wew.35.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: sekretariat@gda.winb.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W GDAŃSKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego nowego wyprodukowanego w 2013 r., spełniającego wymagania określone w SIWZ oraz na warunkach dostawy określonych we wzorze umowy, o minimalnych i maksymalnych parametrach, cechach i wyposażeniu nie gorszym niż poniższe: Samochód z napędem na 2 koła Wymiary i parametry: Nadwozie typu liftback, 5 drzwiowe, szerokość min. 1800 mm (bez lusterek), rozstaw osi min. 2700 mm, długość całkowita powyżej 4800 mm, pojemność bagażnika min. 580 l, liczba miejsc min. 5 , kolor ciemny metalik (preferowany czarny), zderzaki w kolorze nadwozia Silnik i skrzynia biegów: Silnik benzynowy o mocy co najmniej 115 kW, pojemność silnika od 1750 cm3, Manualna skrzynia biegów: min. 5 biegów do przodu Bezpieczeństwo: co najmniej Cztery poduszki bezpieczeństwa, Dwie kurtyny powietrzne, poduszka chroniąca kolana kierowcy, system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, system stabilizacji toru jazdy, system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem, system podpowiedzi ruchu kierownicą (ostrzeżenie przed zmęczeniem), alarm z monitoringiem wnętrza i czujnikiem przechyłu Komfort: Elektryczne wspomaganie kierownicy, przednie i tylne (boczne) szyby elektryczne, co najmniej jednostrefowa klimatyzacja manualna, kierownica regulowana w co najmniej jednej płaszczyźnie (góra, dół), kierownica skórzana obsługująca radio, podłokietnik, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, tempomat, zestaw siatek w bagażniku, podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, czujnik parkowania z tyłu Wyposażenie Zewnętrzne: Rozmiar kół min 16 cali, koło zapasowe pełnowymiarowe, gaśnica i trójkąt ostrzegawczy Wyposażenie wewnętrzne: Materiałowa tapicerka siedzeń, regulacja wysokości siedzenia kierowcy, komputer pokładowy Audio: Audio RDS/CD/MP3, Głośniki 4 z przodu i 4 z tyłu ( 8szt ). Wymogi techniczne zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. §2 w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych Zużycie paliwa (l/km), w cyklu miejskim nie więcej niż 9,5 l/100 km, w warunkach pozamiejskich nie więcej niż 6,0 l/100 km. Emisja CO2 w cyklu mieszanym nie więcej niż 170 g/km. Emisja zanieczyszczeń: zgodnie z normą spalin dla silników benzynowych -EURO-5 Gwarancja: Okres gwarancji:a. Minimum 24 miesiące, b. Powłoka lakiernicza - minimum 36 miesięcy c. Perforacja blach - minimum 120 miesięcy Wymagane wyposażenie dodatkowe samochodu:Opony letnie, Dywaniki gumowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wymienionych w pkt 4 rozdz. III siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gda.winb.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bip.gda.winb.gov.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2013 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, ul. Łąkowa 37/38.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


ZAŁĄCZNIK:


1. SOA.771.2.31.2013.ML - Ogłoszenie
2. SOA.771.2.31.2013.ML - SIWZ


Dodatkowo:

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4532
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-04-10 14:06:06
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2013-04-02 13:05:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-04-02 13:13:22