Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.4.2013.WT

 • Ogłoszenie nr: 151094
 • Data ukazania się ogłoszenia: 19 kwietnia 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • ekspert
 • w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk
Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Doradza i pomaga w rozwiązywaniu problemów innych pracownikom. Pełni nadzór merytoryczny nad realizowanymi działaniami
 • Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB (I instancja) w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych
 • Przeprtowadza kontrole w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego
 • Przeprowadza kontrolę dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • Prowadzi postępowania wyjaśniajace przyczyny powstawania katastrof budowlanych
 • Uczestniczy w kontrolach kompleksowych, planowych oraz doraźnych organów I instancji (nadzoru budowlanego, arch-bud), celem zapewnienia nadzoru nad właściwą realizacją zadań inspekcji
 • Prowadzi postepowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami zespołu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w siedzibie urzędu oraz praca poza siedzibą urzędu (kontrole, wizję). Możliwe wyjazdy służbowe na terenie Polski. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, drukarka, fax. 
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Toalety nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak wind. Praca na 3 pietrze w budynku. Inne
Praca na danym stanowisku wymaga od pracownika znajomości aktualnych przepisów prawa zarówno budowlanego (w tym norm technicznych), administracyjnego oraz egzekucyjnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w organie administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego w zakresie inspekcyjno-kontrolnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  • znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, ustaw okolicznych i procedur obowiązujących
  • Komunikatywność, umiejętnosć pracy w zespole, odporność na stres, umiejętności organizacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów
  • prawo jazdy kat.B

wymagania dodatkowe

 • Znajomść języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętnosć wykładni przepisów prawa,
 • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
 • Wiedza techniczna
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

29-04-2013

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk


Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto ok 2200 zł Oferty niespełniajace wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci nie zakwalifikowani nie są powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. Oświadczenia musza posiadać date i własnoręczny podpis. Oferty odrzucone są komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3136
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-04-25 11:09:32
Treść wytworzył(a): Wioletta Tocha, 2013-04-18 10:50:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-04-25 11:09:01