Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.5.2013.WT

 • Ogłoszenie nr: 151874
 • Data ukazania się ogłoszenia: 23 maja 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego
 • w Zespole ds. Budownictwa Obronnego i Bezpieczeństwa na Terenach Zamkniętych
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38 Gdańsk 80-769


Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanegoi utrzymania obiektów budowlanych (tereny zamknięte służące obronności państwa, tereny kolejowe zamknięte, pozostałe I instancyjne)
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB w przedmiocie weryfikacji prawidłowości przebiegu procesu budowlanego jak i oddawania obiektów do użytkowania, utrzymania obiektów budowlanych w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych
 • Przeprowadza kontrole w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego (tereny zamknięte służące obronności państwa, tereny kolejowe zamkniete, pozostałe I instancyjne)
 • Przeprowadza kontrole dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod wzgledem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • Prowadzi postępowania wyjaśniajace przyczyny powstawania katastrof budowlanych
 • Współuczestniczy przy sporządzaniu informacji i sprawozdań dotyczących bieżącej działalności zespołu celem przedłozenia przygotowanych danych bezpośredniemu przełozonemu
 • Prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami zespołu
 • Przeprowadza kontrole właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenie. 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
W trakcie wykonywanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcji w tym z nakładaniem mandatów
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w administracji architektoniczno -budowlanej lub nadzorze budowlanym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie
  • Znajomość regulacji prawa budowlanego norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
  • prawo jazdy kat. B
  • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
  • odporność na stres

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office i internetu
 • język angielski na poziomie komunikatywnym
 • przeszkolenie w zakresie metodyki kontroli i inspekcji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

05-06-2013

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk
Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto ok 2200 zł +wysługa lat. Oferty otrzymane po terminie, nie kompletne i nie podpisane nie będą rozpatrywane. Decyduje data stęmpla pocztowego. Kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostana powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.