Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.6.2012.WT                                                           

 • Ogłoszenie nr: 151925
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Inspekcji i Kontroli
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w kontrolach i inspekcjach w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB (I instancja) w przedmiocie weryfikacji prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych
 • Uczestniczy w kontrolach oraz przygotowuje projekty rozstrzygnięć w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa
 • Przeprowadza kontrolę dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • Współuczestniczy w prowadzeniu postępowań wyjaśniających przyczyny powstawania katastrof budowlanych w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych w celu uporządkowania i zabezpieczenia obiektu budowlanego
 • Dokonuje archiwizacji akt celem przekazania do archiwum zakładowego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenieMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
praca przy komputerze, brak wind, brak odpwiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, stres związany z obsługą interesantów z zewnątrz. W trakcie wykonywanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. 
Inne 
Praca na danym stanowisku wymaga od pracownika dobrej znajomości przepisów prawnych zarówno prawa budowlanego jak również administracyjnego. Praca wymaga od pracownika samodzielności i inicjatywy w zakresie ustalania priorytetów realizacji konkretnych zadań. Konieczność ciagłej aktualizacji znajomości prawa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne w kierunku budowlanym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego egzekucyjnego
  • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
  • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, internetu

wymagania dodatkowe

 • język angielski na poziomie komunikatywnym
 • doświadczenie w pracy na budowie albo w administracji lub w pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 •  
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

06-06-2013

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 GdańskInne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto ok 2000 zł +ewentualna wysługa lat. Oferty otrzymane po terminie, nie kompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy się nie zakwalifikują do procesu rekrutacji nie będą poinformowani. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3380
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-05-24 10:01:14
Treść wytworzył(a): Wioletta Tocha, 2013-05-24 09:50:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-05-24 10:00:34