Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.gda.winb.gov.pl


Gdańsk: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W GDAŃSKU.
Numer ogłoszenia: 90929 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego , ul. Łąkowa 37/38, 80-769 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 305 19 74, faks 58 305 19 74 wew.35.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.gda.winb.gov.pl, www.bip.gda.winb.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W GDAŃSKU..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego nowego wyprodukowanego w 2013 r., spełniającego wymagania określone w SIWZ oraz na warunkach dostawy określonych we wzorze umowy, o minimalnych i maksymalnych parametrach, cechach i wyposażeniu nie gorszym niż poniższe: Samochód z napędem na 2 koła. Wymiary i parametry: nadwozie typu sedan, liftback; rozstaw osi min. 2700 mm; szerokość min. 1800 mm (bez lusterek), długość całkowita powyżej 4690mm; pojemność bagażnika min. 505 l; liczba miejsc min. 5; Kolor ciemny metalik (preferowany czarny); zderzaki w kolorze nadwozia. Silnik i skrzynia biegów: silnik benzynowy o mocy co najmniej 115 kW; pojemność silnika od 1750 cm3; manualna skrzynia biegów: min. 5 biegów do przodu. Bezpieczeństwo: co najmniej cztery poduszki bezpieczeństwa; dwie kurtyny powietrzne; poduszka chroniąca kolana kierowcy; system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania; system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania; system stabilizacji toru jazdy; system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem; system podpowiedzi ruchu kierownicą (ostrzeżenie przed zmęczeniem); alarm z monitoringiem wnętrza i czujnikiem przechyłu. Komfort: elektryczne wspomaganie kierownicy; przednie i tylne (boczne) szyby elektryczne; co najmniej jednostrefowa klimatyzacja manualna; kierownica regulowana w co najmniej jednej płaszczyźnie (góra, dół); kierownica skórzana obsługująca radio; podłokietnik; elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne; tempomat; zestaw siatek w bagażniku; podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej; czujnik parkowania z tyłu. Wyposażenie Zewnętrzne: rozmiar kół min 16 cali; koło zapasowe pełnowymiarowe; gaśnica i trójkąt ostrzegawczy; Wyposażenie wewnętrzne: materiałowa tapicerka siedzeń; regulacja wysokości siedzenia kierowcy; komputer pokładowy. Audio: audio RDS/CD/MP3; głośniki 4 z przodu i 4 z tyłu (8szt). Wymogi techniczne zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. §2 w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych Zużycie paliwa (l/km), w cyklu miejskim nie więcej niż 9,5 l/100 km, w warunkach pozamiejskich nie więcej niż 6,0 l/100 km. Emisja CO2 w cyklu mieszanym nie więcej niż 170 g/km. Emisja zanieczyszczeń: zgodnie z normą spalin dla silników benzynowych EURO-5. Gwarancja: Okres gwarancji: a. Minimum 24 miesiące, b. Powłoka lakiernicza - minimum 36 miesięcy, c. Perforacja blach - minimum 120 miesięcy. Wymagane wyposażenie dodatkowe samochodu: Opony letnie, Dywaniki gumowe. Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z p. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Model oferowanego pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie polski. Odbiór przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego Wykonawca dostarcza samochód na swój koszt do siedziby Zamawiającego. (Gdańsk, ul. Łąkowa 37/38). Zamawiający wymaga, aby samochód był ubezpieczony w następującym zakresie - pakiet ubezpieczeniowy OC, AC pełne + assistance, NNW na kwotę co najmniej 10 000 zł..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wymienionych w pkt 4 rozdz. III siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gda.winb.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bip.gda.winb.gov.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2013 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, ul. Łąkowa 37/38..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
1. SOA.771.2.50.2013.ML - Ogłoszenie
2. SOA.771.2.50.2013.ML - SIWZ


UZUPEŁNIENIA: 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3616
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-05-28 12:30:39
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2013-05-27 14:45:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-05-27 17:09:42