Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.7.2013.WT
Ogłoszenie nr: 154720
Data ukazania się ogłoszenia: 27 września 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista
w Wydziale Wyrobów Budowlanych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk
Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Współuczestniczy na zasadach członka zespołu kontrolnego w inspekcjach i kontrolach w celu weryfikacji zgodności wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych z wymogami ustawy o wyrobach budowlanych
Dokonuje analizy zgromadzonego w toku kontroli materiału dowodowego oraz sporządza protokoły kontroli w związku z prowadzonymi kontrolami w celu zapewnienia właściwego przebiegu kontroli wyrobów budowlanych oraz realizacji zadań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych
Opracuwuje pod wzgledem formalno-prawnym propozycje rozstrzygnięć administracyjnych oraz pism wychodzących w celu weryfikacji przez naczelnika wydziału oraz zatwierdzenia przez PWINB
Wykonuje zadania zlecone przez naczelnika wydziału oraz PWINB z zakresu sprawozdawczości i planowania w celu zapewnienia prawidłowego działania WINB w Gdańsku
Analizuje informację medialne dotyczące potencjalnych nieprawidłowści w przedmiocie obrotu wyrobami budowlanymi w celu umożliwienia podjęcia szybkiej skutecznej reakcji w przedmiocie weryfikacji uzyskanych informacji
Współpracuje z organami ścigania w związku ze skierowanymi zawiadomieniami o popełnienia czynów karalnych o których mowa w ustawie o wyrobach budowlanych i o systemie oceny zgodności w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wymienionych ustaw przez uczestników obrotu wyrobami budowlanymi
Udziela informacji w zakresie obowiązujących przepisów dot. obrotu wyrobami budowlanymi w celu pogłębienia świadomości prawnej uczestników obrotu wyrobami budowlanymi
wprowadza informację o prowadzonych działaniach kontrolnych i postępowaniach administracyjnych z zakresu obrotu wyrobami budowlanymi w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji pomiędzy WINB a UOKIK oraz GUNB
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenie, wyjazdy służbowe,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze, brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, stres związany z obsługą interesantów z zewnątrz. W trakcie wykonywanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczno-administracyjne lub techniczne z zakresu budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość ustawy o wyrobach budowlanych, KPA
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
umiejętność obsługi urządzeń biurowych, pakietu MS Office
wymagania dodatkowe
język angielski na poziomie komunikatywnym
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Termin składania dokumentów:
07-10-2013
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk


Inne informacje:
Proponowane wynagrodzenie brutto ok 2200 +ewentualnie dodatek stażowy. Oferty otrzymane po terminie, nie kompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci którzy się nie zakwalifikują do procesu rekrutacji nie będą poinformowani. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3664
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-09-27 14:11:13
Treść wytworzył(a): Wioletta Tocha, 2013-09-27 08:06:00