Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie nr: 157703

Data ukazania się ogłoszenia: 07 lutego 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: i

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ul. Łąkowa 37/38 Gdańsk 80-769

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

•       Przeprowadza kontrole kompleksowe, problemowe i doraźne w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego w celu badania prawidłowości wykonywania zadań przez organ określonych w prawie budowlanym

•       Przeprowadza kontrole kompleksowe, problemowe i doraźne starostów jako organów administracji architektoniczno-budowlanej w celu badania prawidłowości wydawanych w toku postępowań administracyjnych rozstrzygnięć pod kątem ich zgodności z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego

•       Przygotowuje propozycje zaleceń pokontrolnych oraz innych wystąpień kierowanych do właściwych organów w celu doprowadzenia do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych

•       Przygotowaije projekty wniosków o odpowiedzialność zawodową do izb samorządu zawodowego w celu wyegzekwowania odpowiedzialności zawodowej od osób wykonująchc samodzielne funkcje techniczne w przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa budowlanego przez te osoby

•               Udziela informacji i wyjaśnień z prowadzonych kontroli organom administracji państwowej

•       Wykonuje analizy z przeprowadzonych kontroli celem przygotowania materiałów szkoleniowych dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego

•               Przeprowadza weryfikację stanów faktycznych w terenie w odniesieniu do prowadzonych kontroli celem prawidłowej realizacji zadań kontrolnych Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca na danym stanowisku wymaga od pracownika znajomo s ci aktualnych przepisów prawa zarówno budowlanego (w tym norm technicznych), administracyjnego oraz egzekucyjnego. Stanowisko pracy wymaga znacznej samodzielności w realizacji zadań. Praca w terenie (kontrole) jak i w siedzibie organu. Wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane, administracyjne lub prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym

pozostałe wymagania niezbędne:

•    uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

•    znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego

•    prawo jazdy kat.B

•    umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych

•    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres

wymagania dodatkowe

•               język angielski na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•               życiorys i list motywacyjny

•               oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

•               oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

•               oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

•               kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

•               kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

•               kserokopia uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia: Termin składania dokumentów:

17-02-2014

Miejsce sldadania dokumentów:

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3047
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2014-02-25 19:42:24
Treść wytworzył(a): Wioletta Tocha, 2014-02-25 15:22:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-02-25 19:38:00