Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.2.2014.WT

 • Ogłoszenie nr: 158973

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 •  
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnieć)
 • Rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowywanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie
 • Współuczestniczy w przeprowadzeniu kontroli organów I instancji (kompleksowe, doraźne)
 • Współuczestniczy w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postepowań skargowych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

Praca na danym stanowisku wymaga od pracownika dobrej znajomości przepisów prawnych zarówno prawa budowlanego jak również administracyjnego.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
Praca w siedzibie urzędu przy komputerze współuczestnictwo w kontrolach, wjazdy służbowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub techniczne z zakresu budownictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość regulacji prawa budowlanego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz zasad postepowania przed sądami administracyjnymi
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • język angielski na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

06-04-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk


Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie bedą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zakwalifikuja się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3412
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2014-03-26 14:07:46
Treść wytworzył(a): Wioletta Tocha, 2014-03-26 14:04:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-03-26 14:07:18