Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Ogłoszenie nr: 159143

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 •  
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wysyłanie korespondencji w WINB oraz prowadzenie rejestru pism wpływających i wychodzących z urzędu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie
 • przyjmuje i przedkłada korespondencję Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie
 • prowadzi terminarz spotkań, narad przygotowuje spotkania z interesantami w celu wsparcia bieżącej pracy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Dokonuje archiwizacji akt wg poleceń przełożonego oraz pomaga w prowadzeniu zakładowego archiwum w celu zapewnienia zgodnego z wymogami prawnymi przechowywania akt

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

Stres związany z obsługą klientów z zewnatrz, wysiłek fizycznyMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
praca przy komputerze pow.4H oraz w archiwum

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie w zakresie archiwizowania akt, prowadzenia archiwum
  • Bardzo dobra umiejętność obsługi systemu zarządzania obiegiem informacji i dokumentacji El-dok system
  • znajomość pakietu MS OFfice, komunikacji internetowej
  • obsługa urządzeń biurowych
  • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

13-04-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3295
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2014-04-03 09:47:46
Treść wytworzył(a): Wioletta Tocha, 2014-04-03 12:21:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-04-03 09:47:07