Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Ogłoszenie nr: 159144

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Wyrobów Budowlanych
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Łąkowa 37/38 
80-769 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestniczy na zasadach członka zespołu kontrolnego w inspekcjach i kontrolach w celu weryfikacji zgodności wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych z wymogami ustawy o wyrobach budowlanych
 • Dokonuje analizy zgromadzonego w toku kontroli materiału dowodowego oraz sporządza protokoły kontroli w związku z prowadzonymi kontrolami w celu zapewnienia właściwego przebiegu kontroli wyrobów budowlanych oraz realizacji zadań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych
 • Opracuwuje pod wzgledem formalno-prawnym propozycje rozstrzygnięć administracyjnych oraz pism wychodzących w celu weryfikacji przez naczelnika wydziału oraz zatwierdzenia przez PWINB
 • Wykonuje zadania zlecone przez naczelnika wydziału oraz PWINB z zakresu sprawozdawczości i planowania w celu zapewnienia prawidłowego działania WINB w Gdańsku
 • Analizuje informację medialne dotyczące potencjalnych nieprawidłowści w przedmiocie obrotu wyrobami budowlanymi w celu umożliwienia podjęcia szybkiej skutecznej reakcji w przedmiocie weryfikacji uzyskanych informacji
 • Współpracuje z organami ścigania w związku ze skierowanymi zawiadomieniami o popełnienia czynów karalnych o których mowa w ustawie o wyrobach budowlanych i o systemie oceny zgodności w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wymienionych ustaw przez uczestników obrotu wyrobami budowlanymi
 • Udziela informacji w zakresie obowiązujących przepisów dot. obrotu wyrobami budowlanymi w celu pogłębienia świadomości prawnej uczestników obrotu wyrobami budowlanymi
 • wprowadza informację o prowadzonych działaniach kontrolnych i postępowaniach administracyjnych z zakresu obrotu wyrobami budowlanymi w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji pomiędzy WINB a UOKIK oraz GUNB

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenie, wyjazdy służbowe,Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
praca przy komputerze, brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, stres związany z obsługą interesantów z zewnątrz. W trakcie wykonywanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych 


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczno-administracyjne lub techniczne z zakresu budownictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o wyrobach budowlanych, KPA
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, pakietu MS Office

wymagania dodatkowe

 • język angielski na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

13-04-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk


Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie, nie kompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci którzy się nie zakwalifikują do procesu rekrutacji nie będą poinformowani. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3512
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2014-04-03 09:49:57
Treść wytworzył(a): Wioletta Tocha, 2014-04-03 12:23:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-04-03 09:48:59