Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
 • Ogłoszenie nr: 159144

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Wyrobów Budowlanych
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Łąkowa 37/38 
80-769 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestniczy na zasadach członka zespołu kontrolnego w inspekcjach i kontrolach w celu weryfikacji zgodności wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych z wymogami ustawy o wyrobach budowlanych
 • Dokonuje analizy zgromadzonego w toku kontroli materiału dowodowego oraz sporządza protokoły kontroli w związku z prowadzonymi kontrolami w celu zapewnienia właściwego przebiegu kontroli wyrobów budowlanych oraz realizacji zadań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych
 • Opracuwuje pod wzgledem formalno-prawnym propozycje rozstrzygnięć administracyjnych oraz pism wychodzących w celu weryfikacji przez naczelnika wydziału oraz zatwierdzenia przez PWINB
 • Wykonuje zadania zlecone przez naczelnika wydziału oraz PWINB z zakresu sprawozdawczości i planowania w celu zapewnienia prawidłowego działania WINB w Gdańsku
 • Analizuje informację medialne dotyczące potencjalnych nieprawidłowści w przedmiocie obrotu wyrobami budowlanymi w celu umożliwienia podjęcia szybkiej skutecznej reakcji w przedmiocie weryfikacji uzyskanych informacji
 • Współpracuje z organami ścigania w związku ze skierowanymi zawiadomieniami o popełnienia czynów karalnych o których mowa w ustawie o wyrobach budowlanych i o systemie oceny zgodności w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wymienionych ustaw przez uczestników obrotu wyrobami budowlanymi
 • Udziela informacji w zakresie obowiązujących przepisów dot. obrotu wyrobami budowlanymi w celu pogłębienia świadomości prawnej uczestników obrotu wyrobami budowlanymi
 • wprowadza informację o prowadzonych działaniach kontrolnych i postępowaniach administracyjnych z zakresu obrotu wyrobami budowlanymi w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji pomiędzy WINB a UOKIK oraz GUNB

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenie, wyjazdy służbowe,Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
praca przy komputerze, brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, stres związany z obsługą interesantów z zewnątrz. W trakcie wykonywanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych 


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczno-administracyjne lub techniczne z zakresu budownictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o wyrobach budowlanych, KPA
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, pakietu MS Office

wymagania dodatkowe

 • język angielski na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

13-04-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk


Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie, nie kompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci którzy się nie zakwalifikują do procesu rekrutacji nie będą poinformowani. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.