Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.6.2014.WT

 • Ogłoszenie nr: 161944
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 lipca 2014 r.Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego
 • w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości oragnu II instancji ( w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć)
 • rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB (w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi)
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
 • prowzdzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie
 • współuczestniczy w przeprowadzaniu kontroli organów I instancji oraz wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań skargowych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

praca biurowa Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
praca przy komputerze pow. 4HWymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji architektoniczno-budowlanej lub w organach nadzoru budowlanego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie
  • znajomość ustawy o wyrobach budowlanych, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
  • umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • język angielski na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia uprawnień budowlanych

Termin składania dokumentów:

04-08-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 GdańskInne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Kandydaci nie zakwalifikowani do procesu rekrutacji nie będą informowani. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok 2200 zł brutto + dodatek stażowy