Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.8.2014.WT


Ogłoszenie nr: 162836
Data ukazania się ogłoszenia: 05 września 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy inspektor nadzoru budowlanego
w Wydziale Inspekcji i Kontroli
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38 Gdańsk 80-769
Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanegoi utrzymania obiektówbudowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznychz zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego
Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB (I instancja) w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych
Przeprowadza kontrole w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego
Przeprowadza kontrole dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod wzgledem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
Prowadzi postępowania wyjaśniajace przyczyny powstawania katastrof budowlanych
Uczestniczy w kontrolach kompleksowych, planowych oraz doraźnych organów I instancji
Prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami zespołu
Przeprowadza kontrole właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
W trakcie wykonywanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcji w tym z nakładaniem mandatów


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
pozostałe wymagania niezbędne:
Uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie
Znajomość regulacji prawa budowlanego norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
prawo jazdy kat. B
Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
odporność na stres
wymagania dodatkowe
umiejętność obsługi urządzeń biurowych
umiejętność obsługi pakietu MS Office i internetu
język angielski na poziomie komunikatywnym
przeszkolenie w zakresie metodyki kontroli i inspekcji
praca w administracji arch-bud lub nadzorze budowlanym
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopia uprawnień budowlanych
Termin składania dokumentów:
15-09-2014
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk


Inne informacje:
Proponowane wynagrodzenie brutto ok 2200 zł +wysługa lat. Oferty otrzymane po terminie, nie kompletne i nie podpisane nie będą rozpatrywane. Decyduje data stęmpla pocztowego. Kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostana powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2932
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2014-09-15 13:48:36
Treść wytworzył(a): Wioletta Tocha, 2014-09-04 08:30:00