Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Ogłoszenie nr: 164036
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 października 2014 r.Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego
 • w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38 Gdańsk 80-769Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

 

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanegoi utrzymania obiektówbudowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznychz zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego
  • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB (I instancja) w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych
  • Przeprowadza kontrole w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego
  • Przeprowadza kontrole dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod wzgledem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
  • Prowadzi postępowania wyjaśniajace przyczyny powstawania katastrof budowlanych
  • Uczestniczy w kontrolach kompleksowych, planowych oraz doraźnych organów I instancji
  • Prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami zespołu
  • Przeprowadza kontrole właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

  Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenie. 


  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
  W trakcie wykonywanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcji w tym z nakładaniem mandatów  Inne 

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e

  • wykształcenie: wyższe budowlane
  • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca na budowie lub przy sporzadzaniu projektów budowlanych albo w administracji architektoniczno- budowlanej lub nadzorze budowlanym
  • pozostałe wymagania niezbędne:
   • Uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie
   • Znajomość regulacji prawa budowlanego norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
   • prawo jazdy kat. B
   • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
   • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
   • odporność na stres

  wymagania dodatkowe

  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office i internetu
  • język angielski na poziomie komunikatywnym
  • przeszkolenie w zakresie metodyki kontroli i inspekcji
  • praca w administracji arch-bud lub nadzorze budowlanym

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • kopia uprawnień budowlanych

  Termin składania dokumentów:

  03-11-2014

  Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Łąkowa 37/38
  80-769 Gdańsk
  Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto ok 2200 zł +wysługa lat. Oferty otrzymane po terminie, nie kompletne i nie podpisane nie będą rozpatrywane. Decyduje data stęmpla pocztowego. Kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostana powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

  Wersja do druku Wersja do druku

  Liczba odsłon:2081
  Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2014-10-24 12:44:35
  Treść wytworzył(a): Wioletta Tocha, 2014-10-24 08:00:00
  Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-10-24 12:43:34