Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 Ogłoszenie nr: 166604

 • Data ukazania się ogłoszenia: 05 lutego 2015 r.Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent prawno-administracyjny
 • w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Łąkowa 37/38 
80-769 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w kontrolach i inspekcjach w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB (I instancja) w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych
 • Udział w kontrolach w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego
 • Udział w kontroli dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • Prowadzi postępowania wyjasniajace przyczyny powstawania katastrof budowlanych (w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych
 • Uczestniczy w kontrolach kompleksowych, planowych oraz doraźnych organów I instancji
 • Prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami zespołu
 • Bierze udział w kontroli właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

Praca biurowa głównie z wykonywaniem czynności w pozycji siedzącej przy biurku i komputerze, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją, praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godziny na dobę. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
NIe występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe, elektryczne urządzenia biurowe, budynek 3 piętrowy-bez windy i podjazdów, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach


Inne 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej lub w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomosć regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
  • umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office i internetu

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

15-02-2015

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Inne informacje:

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części wymagane dokumenty i oświadczenia. W związku z powyższym na kompletne oferty uznaje się oferty zawierajace wszystkie dokumenty i własnoreczne podpisane oświadczenia. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznieo ich terminie. Oferty przesłane droga elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stepla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty otrzymane po terminie lib odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wynagrodzenie miesięczne brutto ok 2200 zł +dodatek stażowy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3002
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2015-02-04 11:56:53
Treść wytworzył(a): Wioletta Tocha, 2015-02-04 11:05:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-02-04 11:52:22