Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 

 

K o m u n i k a t

 

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Gdańsku

 

Przypominam właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.  

Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej). Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m.in. huśtawki, piaskownice, drabinki oraz karuzele, zjeżdżalnie, urządzenia wspinaczkowe, bramki. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawaniem bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Przypominam także, że zgodnie z art. 94a ustawy – Prawo budowlane, kto nie        spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji. 

 

 

        Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

         mgr inż. Grzegorz Stosik

 

 

 

Gdańsk, maj 2015