Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

wiadomości

Ze względów bezpieczeństwa zewnętrzne obrazki zostały zablokowane. Wyświetl obrazki
 • Ogłoszenie nr: 174073
 • Data ukazania się ogłoszenia: 10 października 2015 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego
 • w Wydziale Orzeczniczo-prawnym

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 •  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć)
 • rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB (w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi)
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowanie projektu rozstrzygnięcia
 • współuczestniczy w przeprowadzaniu kontroli organów I instancji (kompleksowe, doraźne) w celu dokonania oceny w przedmiocie zgodności działania organów z obowiązującymi przepisami prawnymi
 • współuczestniczy w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań skargowych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
 

Praca biurowa, nie wykluczona praca w terenie. Stres związany z kontaktem z interesantami, skarżącymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe, urządzenia biurowe i elektryczne. Budynek bez wind i podjazdów, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach. 


Inne 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne w kierunku budowlanym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji architektoniczno- budowlanej lub organach nadzoru budowlanego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie

wymagania dodatkowe

 • język angielski na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia uprawnień budowlanych

Termin składania dokumentów:

20-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Na Stoku 50
80-874 Gdańsk

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależnosć związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane po terminie, nie kompletne i nie podpisane nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3216
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2015-10-10 21:31:43
Treść wytworzył(a): Wioletta Tocha, [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-10-10 21:30:43