Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie nr: 178627

·         Data ukazania się ogłoszenia: 08 marca 2016 r.


 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

·         Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

·         poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

·         starszy inspektor nadzoru budowlanego

·         w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 

·         W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

·         Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul.Na Stoku 50
80-874 Gdańsk

 

Miejsce wykonywania pracy:

·         Gdańsk

·         


 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanegoi utrzymania obiektówbudowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznychz zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego

·         Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB (I instancja) w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych

·         Przeprowadza kontrole w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego

·         Przeprowadza kontrole dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod wzgledem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

·         Prowadzi postępowania wyjaśniajace przyczyny powstawania katastrof budowlanych

·         Uczestniczy w kontrolach kompleksowych, planowych oraz doraźnych organów I instancji

·         Prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami organu

·         Przeprowadza kontrole właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
 

Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenie. (woj pomorskie) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
W trakcie wykonywanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcji w tym z nakładaniem mandatów. Inne 
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe, elektryczne, urządzenia biurowe, budynek bez windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

·         wykształcenie: wyższe budowlane

·         doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca na budowie lub przy sporządaniu projektów budowlanych albo w administracji arch-bud lun nadzorze budowlanym

·         pozostałe wymagania niezbędne:

·         Znajomość regulacji prawa budowlanego norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego

·         prawo jazdy kat. B

·         Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych

·         komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

·         odporność na stres

·         umiejętność obsługi urządzeń biurowych

·         uprawnienia budowlane

wymagania dodatkowe

·         stosowanie metodyki kontroli i inspekcji

·         język angielski na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         życiorys i list motywacyjny

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

·         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

·         kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

·         kopia uprawnień budowlanych

Termin składania dokumentów:

18-03-2016

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk

 

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane po terminie, nie kompletne i nie podpisane nie będą rozpatrywane. Decyduje data stęmpla pocztowego. Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostana powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2380
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2016-03-08 13:03:07
Treść wytworzył(a): Wioleta Tocha, 2016-03-08 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-03-08 13:02:45