Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

naczelnik wydziału w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

·         W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

·         Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk
 

Miejsce wykonywania pracy:

·         Gdańsk

·         
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         Weryfikuje pod względem formalno-prawnym przedstawione przez podległych pracowników propozycje rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie postępowań drugiej instancji w celu opracowania i przedłożenia ostatecznej propozycji PWINB

·         Koordynuje rozpatrywanie oraz weryfikuje projekty odpowiedzi na skargi związane z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB

·         Weryfikuje przedłożone projekty odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB

·         Nadzoruje i koordynuje postępowania administracyjne prowadzone w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowania projektu rozstrzygnięcia w sprawie

·         Współdziała w szkoleniu i instruktażu służb nadzoru budowlanego szczebla powiatowego celem umożliwienia pracownikom PINB pogłębienia posiadanej wiedzy

·         Analizuje otrzymaną korespondencję oraz dokonuje dekretacji na członków wydziału w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań zespołu

·         Dokonuje okresowej oceny podległych pracowników celem przedłożęnia jej wyników PWINB

·         Koordynuje bieżącą pracę pracowników wydziału oraz przygotowanie przez członków zespołu sprawozdań z jego działalności dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej oraz zewnętrznej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
 

Praca w siedzibie urzędu. W niektórych przypadkach praca poza siedzibą urzędu (kontrole). Możliwe wyjazdy służbowe na terenie Polski. 

 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe, elektryczne, urządzenia biurowe, budynek bez windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach. 

Inne 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

·         wykształcenie: wyższe budowlane lub wyższe prawnicze

·         doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w organie nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie orzecznictwa

·         pozostałe wymagania niezbędne:

·         Uprawnienia budowlane bez ograniczeń (przy wykształceniu wyższym innym niż prawnicze)

·         znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, ustaw okolicznych i procedur obowiązujących

·         Komunikatywność, umiejętnosć pracy w zespole, odporność na stres, umiejętności organizacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów

·         Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym

wymagania dodatkowe

·         Znajomść języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

·         Umiejętnosć wykładni przepisów prawa,

·         Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych

·         Wiedza techniczna

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         życiorys i list motywacyjny

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

·         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

·         kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

·         kopia uprawnień budowlanych

Termin składania dokumentów:

27-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk 

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto ok 4000 zł Oferty niespełniajace wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci nie zakwalifikowani nie są powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. Oświadczenia musza posiadać date i własnoręczny podpis. Oferty odrzucone są komisyjnie zniszczone.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2099
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2016-05-12 19:49:09
Treść wytworzył(a): Wioleta Tocha, 2016-05-12 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-05-12 19:47:02