Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor nadzoru budowlanego

w Wydziale Inspekcji i kontroli 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

GDAŃSK

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GDAŃSKU 
UL. NA STOKU 50 
80-874 GDAŃSK

WARUNKI PRACY

Praca biurowa kontrole i inspekcje w terenie (woj.pomorskie)

ZAKRES ZADAŃ

·         Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego

·         Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB (I instancja) w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych

·         Przeprowadza kontrole w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego

·         przeprowadza kontrole dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

·         Prowadzi postępowania wyjaśniające przyczyny powstawania katastrof budowlanych

·         Uczestniczy w kontrolach kompleksowych, planowych oraz doraźnych organów I instancji

·         Prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami organu

·         Przeprowadza kontrole właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         Wykształcenie: wyższe budowlane

·         doświadczenie zawodowe: 1 rok na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w administracji arch-bud lub nadzorze budowlanym

·         Znajomosć regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego

·         prawo jazdy kat.B

·         Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych

·         komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

·         odporność na stres

·         umiejętność obsługi urządzeń biurowych

·         uprawnienia budowlane min w ograniczonym zakresie

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

·         stosowanie metodyki kontroli i inspekcji

·         język angielski na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·         Życiorys/CV i list motywacyjny

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

·         Kopia uprawnień budowlanych

·         kopia prawa jazdy

·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

·         Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         Dokumenty należy złożyć do: 03.08.2016

·         Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

·         Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50 
80-874 Gdańsk

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne, niepodpisane nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie brutto 2450 zł +wysługa lat 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1624
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2016-07-27 07:30:42
Treść wytworzył(a): Wioleta Tocha, 2016-07-27 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-07-27 07:30:17