Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik

w Wydziale Orzeczniczo-prawnym


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk
 

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50 
80-874 Gdańsk


WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzędu. W niektórych przypadkach praca poza siedzibą (kontrole). Możliwe wyjazdy służbowe na terenie Polski.

ZAKRES ZADAŃ

·         Weryfikuje pod względem formalno-prawnym przedstawione przez podległych pracowników propozycje rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie postępowań drugiej instancji w celu opracowania i przedłożenia ostatecznej propozycji PWINB

·         Koordynuje rozpatrywanie oraz weryfikuje projekty odpowiedzi na skargi związane z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB w celu zapewnienia ochrony praworządności oraz interesu skarżących

·         Weryfikuje przedłożone projekty odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB celem przedłożenia proponowanego stanowiska w sprawie bezpośredniemu przełożonemu

·         Nadzoruje i koordynuje postępowania administracyjne prowadzone w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowania projektu rozstrzygnięcia w sprawie

·         Współdziała w szkoleniu i instruktażu służb nadzoru budowlanego szczebla powiatowego celem umożliwienia pracownikom PINB pogłębienia posiadanej wiedzy

·         Analizuje otrzymaną korespondencję oraz dokonuje dekretacji na członków wydziału w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań zespołu

·         Dokonuje okresowej oceny podległych pracowników celem przedłożenia jej wyników PWINB

·         Koordynuje przygotowanie przez członków zespołu sprawozdań z jego działalności dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej oraz zewnętrznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         Wykształcenie: wyższe budowlane lub prawnicze

·         doświadczenie zawodowe: 3 lata Praca w organie administracji publicznej: architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego w zakresie orzecznictwa

·         Uprawnienia budowlane bez ograniczeń (przy wykształceniu innym niż prawnicze)

·         Znajomosć regulacji przepisów prawa dot. funkcjonowania tut organu w tym prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

·         komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętności organizacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów

·         Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, umiejętność kierowania zespołem

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

·         język angielski na poziomie komunikatywnym

·         umiejętność wykładni przepisów prawa

·         wiedza techniczna

·         Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych

·         posiadanie prawo jazdy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·         Życiorys/CV i list motywacyjny

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

·         Kopia uprawnień budowlanych

·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

·         kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

·         kopia prawa jazdy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         Dokumenty należy złożyć do: 08 sierpnia 2016 r.

·         Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

·         Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50 
80-874 Gdańsk 


 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty nie kompletne, nie podpisane nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie brutto 4000 zł +wysługa lat 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1645
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2016-07-28 11:52:41
Treść wytworzył(a): Wioleta Tocha, 2016-07-26 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-07-28 11:52:25