Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor nadzoru budowlanego

w Wydziale Inspekcji i kontroli


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk
 

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk


WARUNKI PRACY

Praca biurowa kontrole i inspekcje w terenie (woj.pomorskie)

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB (I instancja) w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych
 • Przeprowadza kontrole w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego
 • przeprowadza kontrole dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające przyczyny powstawania katastrof budowlanych
 • Uczestniczy w kontrolach kompleksowych, planowych oraz doraźnych organów I instancji
 • Prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami organu
 • Przeprowadza kontrole właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe: na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w administracji arch-bud lub nadzorze budowlanym
 • Znajomosć regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
 • prawo jazdy kat.B
 • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • uprawnienia budowlane min w ograniczonym zakresie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • stosowanie metodyki kontroli i inspekcji
 • język angielski na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30 września 2016 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
  ul. Na Stoku 50
  80-874 Gdańsk


 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne, niepodpisane nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie brutto 2450 zł +wysługa lat
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Legenda

 

https://logowanie.nabory.kprm.gov.pl/gfx/legend_disability.gif

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

https://logowanie.nabory.kprm.gov.pl/gfx/legend_replacement.gif

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

 

https://logowanie.nabory.kprm.gov.pl/gfx/legend_foreigner.gif

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1348
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2016-09-08 07:21:41
Treść wytworzył(a): Wioleta Tocha, 2016-09-07 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-09-08 07:20:44