Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik

w Wydziale Orzeczniczo-prawnym


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk
 

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk


WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzędu. W niektórych przypadkach praca poza siedzibą (kontrole). Możliwe wyjazdy służbowe na terenie Polski.

ZAKRES ZADAŃ

 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym przedstawione przez podległych pracowników propozycje rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie postępowań drugiej instancji w celu opracowania i przedłożenia ostatecznej propozycji PWINB
 • Koordynuje rozpatrywanie oraz weryfikuje projekty odpowiedzi na skargi związane z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB w celu zapewnienia ochrony praworządności oraz interesu skarżących
 • Weryfikuje przedłożone projekty odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB celem przedłożenia proponowanego stanowiska w sprawie bezpośredniemu przełożonemu
 • Nadzoruje i koordynuje postępowania administracyjne prowadzone w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowania projektu rozstrzygnięcia w sprawie
 • Współdziała w szkoleniu i instruktażu służb nadzoru budowlanego szczebla powiatowego celem umożliwienia pracownikom PINB pogłębienia posiadanej wiedzy
 • Analizuje otrzymaną korespondencję oraz dokonuje dekretacji na członków wydziału w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań zespołu
 • Dokonuje okresowej oceny podległych pracowników celem przedłożenia jej wyników PWINB
 • Koordynuje przygotowanie przez członków zespołu sprawozdań z jego działalności dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej oraz zewnętrznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata Praca w organie administracji publicznej: architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego w zakresie orzecznictwa
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń (przy wykształceniu innym niż prawnicze)
 • Znajomosć regulacji przepisów prawa dot. funkcjonowania tut organu w tym prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętności organizacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, umiejętność kierowania zespołem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • język angielski na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność wykładni przepisów prawa
 • wiedza techniczna
 • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
 • posiadanie prawo jazdy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30 września 2016 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
  ul. Na Stoku 50
  80-874 Gdańsk


 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty nie kompletne, nie podpisane nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie brutto 4000 zł +wysługa lat
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Legenda

 

https://logowanie.nabory.kprm.gov.pl/gfx/legend_disability.gif

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

https://logowanie.nabory.kprm.gov.pl/gfx/legend_replacement.gif

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

 

https://logowanie.nabory.kprm.gov.pl/gfx/legend_foreigner.gif

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1350
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2016-09-08 07:27:09
Treść wytworzył(a): Wioleta Tocha, 2016-09-07 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-09-08 07:26:51